Urząd Miejski w Andrychowie

Zagórnik i Brzezinka

MPZP Brzezinka i Zagórnik

AAA
Uchwała nr XLV–427–06 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowosciach Brzezinka i Zagórnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 5 i art. 40 ust.1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym ( Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z pózniejszymi zmianami) oraz art.14 ust.8 art.15 ust.1 art.20 ust.1 art.29, ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, z pózniejszymi zmianami), a tak)e w zwiazku z uchwała Nr LI-490-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie „Przystapienia do sporzadzenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Andrychów w zakresie parceli poło)onych w miejscowosci Brzezinka” oraz uchwała Nr LI-498-02 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 28 sierpnia 2002 r. w sprawie „Przystapienia do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego czesci Gminy Andrychów w zakresie parceli położonych w miejscowosci Zagórnik”, po stwierdzeniu zgodnosci z ustaleniami obowiazujacego „Studium uwarunkowan i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrychów”, przyjetego uchwała Nr XXXIII-305-05 Rady Miejskiej w Andrychowie, z dnia 25 maja 2005 roku, uchwala:

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO CZESCI GMINY ANDRYCHÓW W ZAKRESIE PARCELI POŁOŻONYCH W MIEJSCOWOSCIACH BRZEZINKA I ZAGÓRNIK

Tresc uchwały zawarta jest w nastepujacych rozdziałach:

ROZDZIAŁ 1 Przepisy ogólne
ROZDZIAŁ 2 Przeznaczenia terenów w planie
ROZDZIAŁ 3 Przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania terenów w miejscowosci Brzezinka, w poszczególnych jednostkach urbanistycznych
ROZDZIAŁ 4 Przeznaczenia oraz zasady zagospodarowania terenów w miejscowosci Zagórnik, w poszczególnych jednostkach urbanistycznych
ROZDZIAŁ 5 Rodzaje przeznaczen, ustalenia i parametry
ROZDZIAŁ 6 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji
ROZDZIAŁ 7 Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów infrastruktury technicznej i gospodarowania odpadami
ROZDZIAŁ 8 Zasady ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego
ROZDZIAŁ 9 Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej
ROZDZIAŁ 10 Zasady zagospodarowania i zabudowy w granicach obszarów, ustalonych na podstawie przepisów odrebnych
ROZDZIAŁ 11 Zasady realizacji celów publicznych
ROZDZIAŁ 12 Zasady scalania i podziału nieruchomosci
ROZDZIAŁ 13 Zasady tymczasowego zagospodarowania terenów oraz lokalizacji reklam i elementów informacji wizualnej
ROZDZIAŁ 14 Ustalenie stawek procentowych
ROZDZIAŁ 15 Ustalenia koncowe
nasza klasa
BrzezinkaZagornik
© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)