Urząd Miejski w Andrychowie

Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów

AAA

Procedura:

Wnioski:

Informacje:

KARTA SPRAWY Nr: BTO-04
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

RODZAJ SPRAWY:
Uzyskanie dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów

I. Podstawa prawna:
1. ustawa z dnia 29 października 2010r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. Nr 229,poz.1498).
2. uchwała nr X-72-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 30 czerwca 2011r.w sprawie Regulaminu udzielania osobom fizycznym dotacji celowej z budżetu gminy na dofinansowanie zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny budynków mieszkalnych i mieszkań w Gminie Andrychów (z późniejszymi zmianami)

II. Sprawę rozpatruje:
Wydział Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Tel. (33) 842-99-64, 842-99-65, 842-99-68
e-mail: ochrona.srodowiska@um.andrychow.pl

III. Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o udzielenie dotacji
2. Załączniki:
a) dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości, w którym będzie realizowana zmiana systemu ogrzewania (odpis księgi wieczystej wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku),
b) zgodę właściciela/administratora budynku na wykonanie zmiany systemu ogrzewania przez posiadacza lokalu mieszkalnego wraz z tytułem prawnym do dysponowania lokalem* ,
c) harmonogram rzeczowo-finansowy, określający przewidywane koszty wykonania inwestycji wraz ze wskazaniem typu kotła, jego parametrów technicznych podanych przez producenta

IV. Opłaty skarbowe:
Nie podlega opłacie skarbowej

V. Termin załatwienia sprawy:
W terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

VI. Forma załatwienia sprawy:
Zawarcie umowy o udzieleniu dotacji

VII. Miejsce złożenia dokumentów:
Dziennik Podawczy Urzędu Miejskiego w Andrychowie, Rynek 16, 34-120 Andrychów

VIII. Informacje:
Do skorzystania z dotacji uprawnieni są właściciele (współwłaściciele) i najemcy mieszkań oraz domów mieszkalnych położonych w Gminie Andrychów
Wnioski rozpatrywane będą wg kolejności ich złożenia, w miarę posiadanych środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
Wnioski niekompletne, po bezskutecznym wezwaniu do uzupełnienia pozostaną bez rozpatrzenia.
Wnioskodawcy ubiegający się o dotację celową na w/w cel muszą w pierwszej kolejności złożyć wniosek, a następnie podpisać umowę z gminą Andrychów. Dopiero wówczas wnioskodawca może przystąpić do zmiany systemu ogrzewania na proekologiczny.

Wszystkie faktury i rachunki do rozliczenia dotacji celowej oraz protokoły odbioru technicznego muszą być z datą późniejszą niż data podpisania umowy z gminą Andrychów.
© 2012 Urząd Miejski w Andrychowie
Projekt i wykonanie: INVENTOR Multimedia (mMyCity)